Våra projekt


Viltåkrar och viltvatten


Bilder från viltåkrar och viltvatten

från Össjö Gård


Våtmarker och viltvatten


Sett ur viltets perspektiv är det brist på vatten i alla landskapstyper.

I närheten av vatten finns ofta artrika och varierade miljöer, som erbjuder både föda och skydd.


Våtmarker och öppna diken i odlingslandskapet är, liksom skogskärr, mycket värdefulla miljöer, som man skall vara mycket rädd om.


Lägg därför inte igen öppna diken i åkerlandskapet, och låt bli att dika ut kärr och fuktdrag i skogen, om du vill gynna viltet.

Våtmarker som man skapar genom att dämma får en mer naturlig flora och fauna än grävda viltvatten, och är därför normalt mer gynnsamma för viltet.

Det är dessutom oftast billigare att dämma än att gräva.


För det jaktbara viltet kan man vänta sig större positiva effekter av ökade inslag av våtmarker i slättbygden och mellanbygden, jämfört med skogsbygden.

Anledningen är att det finns fler änder och gäss som utnyttjar våtmarker i det öppna och småbrutna landskapet, än i skogsbygden.


Ur ett naturvårdsperspektiv är dock återskapande av våtmarker i skogen minst lika viktigt, och även det jaktbara skogsviltet gynnas av sådana åtgärder.

Där finner viltet både föda och skydd.


Därför har det på Össjö Gård satsats mycket på biologiskt mångfald, viltvatten och viltvård